Jaarstukken 2019

Programma's

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang leren centraal staan.
Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevariëerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiïng en participatie in de samenleving.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Begroting
na wijziging

Rekening
2019

Verschil

Lasten

11.452

12.275

11.970

304

Baten

-2.817

-3.311

-3.207

-103

Saldo

8.635

8.964

8.763

201

Mutaties reserves

-35

-377

-181

-197

Totaal programma

8.600

8.587

8.582

4

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 11.970

3,9 %

Baten

€ 3.207

1,1 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50