Jaarstukken 2019

Programma's

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Het programma Overzichten is een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Begroting
na wijziging

Rekening
2019

Verschil

Lasten

35.376

33.418

32.131

1.287

Baten

-182.362

-187.873

-187.775

-97

Saldo

-146.986

-154.454

-155.644

1.190

Mutaties reserves

-1.388

-60

169

-229

Totaal programma

-148.374

-154.514

-155.475

961

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 32.131

10,6 %

Baten

€ 187.775

67,1 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50