Jaarstukken 2019

Financiën

Activa - Balans per 31 december 2019

Activa - Balans per 31 december 2019

x € 1.000

1.

VASTE ACTIVA

31-12-19

31-12-18

1.1

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

233.559

256.406

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

32.263

31.980

Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

20.936

16.581

286.758

304.966

1.2

Financiële vaste activa

Geldleningen aan woningbouwcorporaties

4.500

4.500

Overige langlopende geldleningen

32.590

30.444

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

7.681

7.681

Overige uitzettingen van één jaar of langer

1.299

44.770

43.925

Totaal vaste activa

331.529

348.891

2.

VLOTTENDE ACTIVA

2.1

Voorraden

Onderhanden werk: bouwgrond in exploitaties

41.553

44.212

Voorziening voorraden onderhanden werk

-8.731

-6.695

Gereed product en handelsgoederen

44

41

32.866

37.558

2.2

Uitzettingen met rentetypische looptijd van < 1 jaar

vorderingen op openbare lichamen

615

1.352

overige vorderingen

10.103

11.953

voorziening voor overige vorderingen

-3.624

-3.566

uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

11.500

17.480

18.594

27.218

2.3

Overlopende activa

overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

20.309

16.980

nog te ontv. voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.379

989

21.689

17.968

2.4

Liquide middelen

Kassaldi

29

45

Banksaldi

1.606

2.083

1.635

2.128

Totaal vlottende activa

74.784

84.872

TOTAAL ACTIVA

406.312

433.763

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50