Jaarstukken 2019

Financiën

Passiva - Balans per 31 december 2019

Passiva - Balans per 31 december 2019

x € 1.000

3.

VASTE PASSIVA

31-12-19

31-12-18

3.1

Eigen vermogen

algemene reserve

9.131

25.484

bestemmingsreserves

32.352

39.522

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

1.883

2.765

Totaal eigen vermogen

43.366

67.772

3.2

Voorzieningen

voor verplichtingen en verliezen

1.577

van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

13.627

15.204

14.170

3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

binnenlandse banken en overige

financiële instellingen

240.215

270.557

ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons

10.560

11.015

250.775

281.572

Totaal vaste passiva

309.345

363.513

4.

VLOTTENDE PASSIVA

4.1

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

overige kasgeldleningen

70.000

40.000

overige schulden

14.222

17.084

84.222

57.084

4.2

Overlopende passiva

opgebouwde ntb verplichtingen

10.889

11.616

ontv. Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitk. met een spec. bestedingsdoel

1.007

548

overige vooruitontv. bedragen

848

1.003

12.744

13.166

Totaal vlottende passiva

96.967

70.250

TOTAAL PASSIVA

406.312

433.763

Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan rechtspersonen

108.551.117

115.547.425

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50