Jaarstukken 2019

Financiën

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Met de tabel incidentele baten en lasten wordt inzicht gegeven in hoeverre er sprake is van structureel en reëel financieel evenwicht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel en reëel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden afgedekt door structurele baten. Met deze tabel wordt aangegeven in hoeverre het jaarrekeningresultaat van 2019 is samengesteld uit incidentele baten en lasten.

Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en de jaarrekening.
• Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningbesluit.
Het voordelige jaarrekeningresultaat 2019 bedraagt € 1,9 miljoen. In dit resultaat zijn de incidentele baten en lasten ook opgenomen. Het gecorrigeerd saldo is € 1,9  + € 12,9  (€ 75.310 - € 62.367) = € 14,8 miljoen.

Voor een specificatie op de genoemde afwijkingen per programma wordt verwezen naar de financiële toelichting per programma.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50