Jaarstukken 2019

Financiën

Overige gegevens

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Sociaal Domein: De VNG roept gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft.

Bij de resultaatbestemming 2019 wordt voorgesteld een bedrag van € 1,7 miljoen te storten in de algemene reserve en € 0,19 in de reserve beheer (vrijval subsidie Rondje Voorne-Putten). Bij de stand op 1 januari 2020 van € 9,1 miljoen moet er nog rekening gehouden worden met de overheveling 2019->2020 (advies) waarin wordt voorgesteld aan de raad om € 1,1 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt  de stand per 1 januari 2020 € 9,7.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50