Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Nissewaard Leert!

De steeds sneller elkaar opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere rol van de overheid. Dit zien wij bijvoorbeeld terug bij belangrijke ontwikkelthema’s in de organisatie zoals de Omgevingswet en Thuis in de Wijk. Van een sturende overheid ontwikkelen we ons naar een organisatie die mogelijk maakt, waarbij samenspraak, inspraak, meedenken en meedoen centraal staan. Het vraagt van ons als gemeente om nieuwe regels en procedures, maar vooral om een verandering van gedrag, verhoudingen en werkwijzen.

We hebben ons in het afgelopen jaar verder ingezet op een goede en snelle dienstverlening aan de inwoners en ondernemers in Nissewaard. Transparantie, één centrale plek voor vragen aan de gemeente, vragen zoveel mogelijk direct beantwoord, altijd dezelfde informatie ongeacht kanaalkeuze, eenmalige uitvraag gegevens, digitaal zakendoen met de gemeente en meer regie op eigen gegevens waren hierbij het uitgangspunt. Diverse processen zijn onder de loep genomen om de kwaliteit en gemak voor de inwoner te verbeteren.

Bij onze organisatievisie past een organisatiemodel dat een goede en snelle dienstverlening (efficiënt), de wendbaarheid en het lerend vermogen van ons als medewerkers ondersteunt. Dit met het doel de resultaten te bereiken die van onze organisatie door bestuur en inwoners wordt verwacht. In 2019 is een nieuw organisatiemodel gekozen, dat de gewenste ontwikkeling ondersteunt. Het geeft ruimte voor horizontale werkwijzen, zodat klantprocessen effectiever en efficiënter worden. Samenwerken of anders gezegd, integraliteit staat hierin centraal.

Coronavirus
De uitbraak van COVID-19 (coronavirus) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal en doet een groot beroep op onze wendbaarheid. Deze wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. De uitbraak van het coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019 maar wel voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50