Jaarstukken 2019

Algemeen

Voorwoord

Voorwoord en leeswijzer
Dit zijn de jaarstukken 2019 van de gemeente Nissewaard. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het jaar 2019. De begroting 2019 en de bijstellingen die hierop gedurende 2019 hebben plaatsgevonden, vormen hiervoor de basis.

De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Alle verplichte onderdelen van het Besluit Begroting en Verantwoording staan er in. Daarnaast is aanvullende informatie opgenomen. Met de jaarstukken eindigt de planning- en controlcyclus 2019.

De begroting omvat een zestal programma’s bestaande uit vijf beleidsprogramma's, één programma  "verplichte overzichten", zeven paragrafen en de financiële begroting.

Leeswijzer
De website van de jaarstukken 2019 bestaat uit de volgende vier delen:

Algemeen

Het algemene deel bestaat uit:

 • de beleidsmatige samenvatting
 • de financiële samenvatting
 • de jaarrekening in één oogopslag
 • het college van Burgemeester & Wethouders

Programma's

Een (beleids-)programma is een samenhangende verzameling van taken, activiteiten en geldmiddelen wat gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Elk programma bestaat uit diverse thema's. Per programma’s wordt voor elk thema ingegaan op de drie W-vragen:

 • Wat wilden we bereiken?
 • Wat hebben we daarvoor gedaan?
 • Wat heeft het gekost?

De jaarstukken volgen de indeling van de begroting. Nissewaard hanteert de volgende zes programma's:

 1. Bestuur en dienstverlening
 2. Schoon, heel en veilig
 3. Duurzaam ontwikkelen en wonen
 4. Ondernemen en ontspannen
 5. Leren, participeren en ondersteunen
 6. Overzichten

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen van belang voor het inzicht in de financiële positie behandeld. Ook komen bedrijfsvoering, risico's, verbonden partijen en het grondbeleid aan bod. Het doel hiervan is om onderwerpen die versnipperd per programma in de begroting staan, te bundelen in één paragraaf.

De volgende zeven verplichte paragrafen staan in jaarstukken 2019:

 1. Lokale heffingen
 2. Weerstandsvermogen en risicobeheer
 3. Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Financiering
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Grondbeleid

Financiën

In dit deel staan:

 • Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten en de toelichting.
 • De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.
 • De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per thema.
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50