Jaarstukken 2019

Financiën

Financiële beschouwing

Financiële beschouwing

Resultaat overzicht baten en lasten 2019

Het overzicht baten en lasten sluit in totaal op een voordelig rekeningsaldo van € 1,9 miljoen. Dit resultaat is enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 3 miljoen en een nadelig resultaat op de grondexploitaties van € 1,1 miljoen.

 

X € 1.000

Omschrijving

Bedrag

V/N

I/S

Overheveling

1.738

V

I

Peuterspeelzaalwerk

589

V

I

Personele lasten

526

V

I

Vergunningen

216

V

I

Overhead

210

V

I

Vrijval vooruitontvangen subsidie - Rondje Voorne-Putten

188

V

I

Huur accommodaties

144

V

I

WijkUitvoeringsPlan

120

V

I

Vergunningen (Infrastructuur)

114

V

I

Onroerendzaakbelasting

85

V

I

Plankosten

73

V

I

Bedrijfsmiddelen buitenruimte

71

V

I

Strategische gronden

61

V

I

Transport rayons

57

V

I

Beheerssystemen

53

V

I

Energie

53

V

I

Windpark Hartelbrug

50

V

I

Correctie Sociaal Domein

25

V

I

Vrijval vooruitontvangen subsidie - Steigers Simonshaven

24

V

I

Storting voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)

-657

N

I

Algemene uitkering

-372

N

I

Rente

-135

N

I

De Stoep

-63

N

I

Correctie nog te ontvangem (creditnota Vattenfall)

-34

N

I

Correctie afkoopsom Nieuwstraat 148

-10

N

I

Diversen

-135

N

I

Resultaat gewone dienst

2.991

V

I/S

Winstneming Kreken van Nibbeland

582

V

Vrijval (tussentijds) voorziening Heer&Meester

276

V

I

Winstneming Heenvliet

93

V

I

Toename voorziening Elementen

-2.059

N

I

Resultaat grondexploitaties

-1.108

N

I

Totaal resultaat

1.883

V

 

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50